Przedmiotowy system oceniania - informatyka w gimnazjum

Na informatyce ocenianiu mogą podlegać następujące obszary aktywności ucznia:

 1. sprawdziany – pisemne (mogą być również w formie testu) lub praktyczne, 
 2. zapowiedziane kartkówki 15 minutowe z trzech ostatnich lekcji,
 3. zadania praktyczne na komputerze,
 4. odpowiedź ustna
 5. praca domowa,
 6. aktywność i praca na lekcji,
 7. prace dodatkowe,
 8. szczególne osiągnięcia (np. konkursy)
 1. Podczas zajęć obowiązuje kulturalne zachowanie oraz wzajemny szacunek.
 2. Uczniowie są oceniani za swoje osiągnięcia – wiedzę i umiejętności oraz postawę (systematyczność, obowiązkowość, aktywność i  obecność na zajęciach).
 3. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu.
 4. Uczeń zobowiązany jest do śledzenia zmian na internetowej stronie nauczyciela www.classroom.pl (zastępuje zeszyt i podręcznik) lub prowadzenia obowiązkowego zeszytu przedmiotowego.
 5. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum cztery oceny.
 6. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o zaplanowanym sprawdzianie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o terminach sprawdzianów i kartkówek jest opublikowana na stronie internetowej nauczyciela.
 7. Sprawdzian może być przeprowadzony w formie zadań praktycznych (do wykonania na komputerze) lub formie pisemnej (odpowiedzi pisemne na pytania lub test wyboru).
 8. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 9. Uczeń ma prawo do poprawienia ocen niedostatecznych i dopuszczających ze sprawdzianów w terminie uzgodnionym z nauczycielem do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną. W dzienniku wpisane są obie oceny.
 10. Uczeń aktywny podczas lekcji otrzymuje „plus”, trzy plusy to ocena bardzo dobra.
 11. Uczeń, który przeszkadza podczas lekcji, nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, zadań, rozmawia otrzymuje „minus”, trzeci minus to ocena niedostateczna.
 12.  Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej.
 13.  Ocenione sprawdziany, kartkówki uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji, na której zostały wystawione oceny z pracy kontrolnej, rodzic podczas wywiadówek lub na własną prośbę w innym terminie.
 14. Nauczyciel przechowuje sprawdziany, kartkówki, pliki zadań praktycznych do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 15. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych będzie nagradzany dodatkowymi ocenami proporcjonalnymi do osiągnięć.
 16. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 17. Oceny śródroczna i końcowa nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 18. Podczas ustalania oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny zdobyte przez ucznia w roku szkolnym.
 19. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach w terminie jednego tygodnia od powrotu do szkoły. W tym czasie uzupełnia również brakujące zadania domowe. Materiały niezbędne do nadrobienia zaległości uczeń znajdzie na stronie internetowej nauczyciela. Wszelkie problemy uczeń zgłasza nauczycielowi przed upłynięciem terminu na uzupełnienie braków.
 20. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach (dłuższa usprawiedliwiona nieobecność spowodowana np. chorobą ucznia) nauczyciel indywidualnie ustala tryb i warunki zaliczeń oraz uzyskania ocen.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd