PSO - informatyka - rok szkolny 2023/24


1. Na lekcjach informatyki ocenianiu mogą podlegać następujące obszary samodzielnej aktywności ucznia:
a. zadania praktyczne na komputerze - oceniane podczas lekcji
b. sprawdziany – praktyczne lub pisemne (mogą być również w formie testu),
c. zapowiedziane kartkówki 15 minutowe z trzech ostatnich lekcji (tylko 6 pytań, potencjalne pytania są znane uczniom),
d. aktywność i praca na lekcji,
e. szczególne osiągnięcia (np. konkursy, udział w projektach, zajęciach rozwijających umiejętności informatyczne)
2. Podczas zajęć obowiązuje kulturalne zachowanie oraz wzajemny szacunek uczniów i nauczyciela. Jeśli uczeń wykazuje w czasie lekcji aktywność niepożądaną tzn. nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie wykonuje wskazanych ćwiczeń, łamie regulamin pracowni, swoim zachowaniem przeszkadza w pracy innym uczniom oraz nauczycielowi - otrzymuje automatycznie za pracę na lekcji ocenę niedostateczną.
3. Uczniowie są oceniani za swoje osiągnięcia – wiedzę i umiejętności oraz postawę (systematyczność, obowiązkowość, aktywność, obecność na zajęciach).
4. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu, w zgodzie z jego faktycznymi możliwościami oraz opiniami i orzeczeniami pedagogów i psychologów.
5. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego śledzenia zmian na internetowej stronie nauczyciela www.classroom.pl (uzupełnia podręcznik), a także na uczniowskim koncie w chmurach Microsoft365 oraz Google Workspace. Uczeń klasy czwartej przynosi na lekcję zeszyt 16-kartkowy z loginami i hasłami, których nie pamięta.
6. Zadania wysłane podczas lekcji informatyki na Microsoft Teams lub Google Classroom są traktowane jak zadania w zeszycie. Nauczyciel ma prawo sprawdzić taki elektroniczny "zeszyt" w dowolnym momencie. Uczeń ma obowiązek uzupełnić "zeszyt" nawet wtedy, gdy był nieobecny na lekcji informatyki. Ma na to 14 dni.
7. Ilość ocen, które powinien otrzymać w ciągu semestru każdy uczeń reguluje WSO.
8. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o zaplanowanym sprawdzianie zgodnie z regulacjami WSO. Informacja o terminach sprawdzianów i kartkówek jest opublikowana w dzienniku Librus.
9. Sprawdziany na lekcjach informatyki najczęściej mają formę zadań praktycznych (do wykonania na komputerze) lub formę pisemną (odpowiedzi pisemne na pytania lub test).
10. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli jest to nieobecność jednodniowa lub wyłącznie na lekcji informatyki to uczeń musi zaliczyć sprawdzian na kolejnej lekcji informatyki.
11. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem w terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną. W dzienniku wpisane są obie oceny.
12. Ocenione sprawdziany pisemne oraz kartkówki uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji, na której nauczyciel przedstawia oceny do wiadomości ucznia. Jeżeli uczeń ma wątpliwości co do oceny lub zamierza ją poprawić to ma prawo do sporządzenia kopii pracy (zdjęcie, ksero) w celu analizy błędów i przygotowania do poprawy.
13. Nauczyciel przechowuje pisemne sprawdziany oraz kartkówki do końca roku szkolnego.
14. Udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz projektach będzie nagradzany dodatkowymi ocenami proporcjonalnymi do osiągnięć.
15. Na lekcji informatyki nie ma zadań domowych.
16. Osoby nieobecne na lekcji informatyki powinny po powrocie do szkoły nadrobić opuszczony materiał i zdać go w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Materiały niezbędne do nadrobienia zaległości uczeń znajdzie na stronie internetowej nauczyciela oraz w chmurze Microsoft365 (lub Google Workspace). Wszelkie problemy związane ze sprzętem oraz inne uczeń zgłasza nauczycielowi przed upłynięciem terminu na uzupełnienie braków.
17. Oceny śródroczna i końcowa nie są średnią arytmetyczną ani średnią ważoną ocen cząstkowych, ale nauczyciel wystawiając te oceny podsumowujące półroczną i roczną pracę ucznia kieruje się wagą ocen cząstkowych. Największy wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny za sprawdziany, udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, następnie kartkówki, praca na lekcji.
18. Podczas ustalania oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę systematyczną pracę ucznia i wszystkie oceny zdobyte przez niego w roku szkolnym. Uczeń nie może zdawać materiału z informatyki, aby podnieść ocenę z przedmiotu.
19. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach (dłuższa usprawiedliwiona nieobecność spowodowana np. chorobą ucznia) nauczyciel indywidualnie ustala tryb i warunki zaliczeń oraz uzyskania ocen.
20. Wymagania edukacyjne na informatyce w poszczególnych klasach oraz wymagania na poszczególne oceny opublikowano na stronie classroom.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!