Program nauczania - zajęcia komputerowe

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VI

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I.   Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

II.  Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

III.  Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

IV.  Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

V.   Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

 

1.   Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:

1)   komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;

2)   odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;

3)   prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

4)   korzysta z pomocy dostępnej w programach;

5)   posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

6)   przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.

2.   Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

1)   komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;

2)   korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.

3.   Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:

1)   wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);

2)   selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;

3)   wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;

4)   opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.

4.   Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:

1)   tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);

2)   opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;

3)   wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;

4)   przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

5.   Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:

1)   za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

2)   uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

6.   Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:

1)   korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;

2)   korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

7.   Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:

1)   opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

2)   szanuje prywatność i pracę innych osób;

3)   przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji

 

Zajęcia komputerowe

Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.

Podczas prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć również możliwość korzystania z komputerów, w zależności od potrzeb wynikających z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd